Provozní a hrací řád tenisového oddílu

TJ Lokomotiva Krnov – na rok 2020

 

1.         Tenisový areál je majetkem TJ Lokomotiva Krnov a je v operativní správě tenisového oddílu (TO), kterému slouží pro sportovní činnost. Je tvořen čtyřmi antukovými kurty, bufetem, šatnami a sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy, klubovnou a cvičnou stěnou. Tato zařízení mohou využívat členové oddílu, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, hráčské poplatky a odpracován stanovený počet brigádnických hodin (celkem pět hodin). Výbor může vyhovět žádosti člena, že může neodpracované hodiny kompenzovat úhradou ve výši 100,- Kč/ za každou neodpracovanou hodinu). Tenisový areál mohou bezplatně využívat oddíloví sponzoři a za stanovenou úplatu zájemci z řad široké veřejnosti. Tenisový areál mohou bezplatně využívat děti členů tenisového oddílu do 18 let ale pouze do 15.00 hodin.

 

2.         Každý zájemce o hru na tenisových kurtech je povinen hlásit se předem u správce tenisového areálu nebo jím určené osoby, kteří mu určí číslo kurtu a dobu hry – základní jednotku. Rezervaci lze provést osobně nebo telefonicky se správcem areálu. Nenastoupí-li ke hře do 10 minut po začátku zarezervované hodiny alespoň dva hráči, rezervace ztrácí platnost. Základní jednotka pro členy tenisového oddílu činí 60 nebo 90 minut a to dle požadavku člena (nezáleží na tom, zda bude hrána dvouhra nebo čtyřhra), základní jednotka pro nečleny oddílu činí 60 minut pro dvouhru a 90 minut pro čtyřhru. V případě volných kurtů je možné čas základní jednotky prodloužit po dohodě se správcem tenisového areálu. V případě více zájemců o volný dvorec má vždy přednost člen TO, který v daném dni ještě nehrál. Jinak rozhoduje los.

 

3.         Hrací poplatky pro veřejnost:

             Základní jednotka ve dvouhře (60 min.)                    120,- Kč

             Základní jednotka ve čtyřhře ( 90 min.)                     180,- Kč

 

4.         Členský příspěvek je nutno zaplatit správci tenisového areálu nebo pokladníkovi nejpozději do 31. května. Po tomto datu, nejpozději však do 30. června, bude navíc požadován poplatek z prodlení ve výši 100 %. Pokud nedojde k stanovené úhradě ani do 30. června, přestává být dotyčný členem tenisového oddílu.

 

5.         Denní hrací dobu na dvorcích stanoví výbor TO. Areál je pro hráče přístupný 10 minut před začátkem denní hrací doby a uzavírá se 30 minut po jejím skončení.

 

Každodenní hrací doba na kurtech je v průběhu sezóny :

                                                                        Dopolední hrací čas             9.00 – 11.00 hodin

                                                                        Odpolední hrací čas             15.00 – 19.00 hodin

6.         Povinnosti hráčů 

-          Před zahájením hry, podle pokynů správce tenisového areálu, musí postříkat kurt vodou a po jeho ukončení stáhnout hadice.

-          Po ukončení hry řádně upravit kurt srovnáním a zametením.

-          Vstup na kurt mají výhradně hráči, nikoliv doprovod. Není dovoleno vstupovat do prostor vyhrazených pro správce.

-          Na kurtech platí přísný zákaz kouření.

-          Povinností všech uživatelů areálu je dbát na dobré sportovní a společenské chování své i ostatních, nehlučet, 

            zachovávat pořádek a šetřit majetek ve správě TO.

-          Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodném tenisovém oblečení a vhodné tenisové obuvi 

            (bez profilovaného nebo ostrého vzorku na podrážce).

-          Každý hráč má nárok na využití sociálního zařízení, zde je však povinen udržovat pořádek a čistotu.

-          Hra mimo hrací dobu je možná pouze pro členy oddílu po dohodě se správcem tenisového areálu s povinností řádného uzamčení

            všech objektů celého tenisového areálu.

-          Za běžný provoz a pořádek v areálu TO a za úpravu dvorců odpovídá správce areálu. 

            Členové a návštěvníci jsou povinni respektovat a uposlechnout jeho pokyny. Případné nesrovnalosti řeší výbor TO.

 

 

V Krnově 1. dubna 2020                                                                                            Za výbor tenisového oddílu

                                                                                                                              Petr Procházka, prezident v.r.